fbpx

Slovník pojmů

Tápete ve významu realitních frází a chcete jim rozumět? Nabízíme přehled a stručný popis nejčastěji používaných.

ABSOLUTNÍ LIKVIDITA

= likvidnost

Schopnost různých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peníze a tím firmě posloužit k úhradě závazků.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u třetí osoby
(advokáta) předtím, než dojde např. k zápisu do katastru nemovitých věcí.
Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně
splní to, na čem se dohodly.

AKONTACE

záloha, částka/platba placená předem (slouží ve spojení s leasingem nebo
úvěrem).

ANGLICKÁ AUKCE

Tato aukce je také známá jako otevřená aukce se zvyšující se cenou. Tento
typ je pravděpodobně nejčastější formou aukce, která se v současnosti používá.
Účastníci dávají otevřené nabídky jeden proti druhému, přičemž každá
následující nabídka je vyšší než ta předchozí.

ANUITA

Představuje stálou splátku hrazenou v pravidelných intervalech pro dané
období sloužící k úhradě dlouhodobého dluhu, která se skládá z pevně stanovené
vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu
splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady
jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru,
který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.

AUKCE

Forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena,
ale určí se až během aukce, kde vystupují dvě strany – nakupující, prodávající.
Během aukce zájemci podávají své cenové nabídky až je nakonec zboží či služba
přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu. Tento účastník tak získává právo a
povinnost za tuto cenu zavřít na předmět aukce kupní smlouvu. Aukce je zcela
dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako alternativní
způsob prodeje. Aukce může probíhat zcela na internetu, tím pádem je otevřena
více lidem. 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Je to jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno
vlastnictví nemovité věci. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco
správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitých
věcí je souhrnným označením dvou různých daní: 1) daň z pozemků, 2) daň ze
staveb a jednotek. Každá z uvedených daní se stanovuje samostatně. Předmětem
daně jsou nemovité věci (pozemky, stavby, jednotky), které se nacházejí na
českém území a které jsou evidované v katastru nemovitostí. 

DAROVACÍ DAŇ

Darovací dani se dřív spolu s daní dědickou a daní z převodu nemovitosti
věnoval zvláštní zákon. Od roku 2014 patří předmět darovací daně pod daň z
příjmů jako bezúplatný příjem a platí pro něj také sazba daně z příjmů –
fyzické osoby platí patnáct procent, právnické osoby devatenáct procent z
hodnoty daru.

DAROVACÍ SMLOUVA

Jde o dvoustranné právní jednání, pro její uzavření tedy není podstatnou
okolností pouze nabídka daru, ale také jeho přijetí obdarovaným. Smlouva musí
být písemná, je-li předmětem daru nemovitost (v tomto případě se platí darovací
daň).

DRAŽBA

Prodej, který je veřejný a přístupný pro větší počet lidí. Předmět prodeje
náleží tomu kupujícímu, který nabídne nejvyšší nabídku, a to udělením příklepu.
Zároveň se musí kupující zavázat, že budou splněny veškeré podmínky, které jsou
pro tento typ prodeje stanovené.

DRAŽBA DOBROVOLNÁ

Probíhá z vlastní vůle vlastníka předmětu dražby. Vlastník může být i
oprávněná osoba, která oprávnění získá na základě právního předpisu, tzn., že
navrhovatelem dražby se může stát i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ

Probíhá bez souhlasu vlastníka předmětu dražby na návrh dražebního věřitele.
Mezi dražební věřitele řadíme zástavní věřitelé, věřitelé, jejichž pohledávky
jsou zajištěny omezením převodu nemovitosti, věřitelé, jejichž pohledávky jsou
zajištěny zadržovacím právem a další.

DRAŽEBNÍ JISTINA

= dražební jistota

DRAŽEBNÍ JISTOTA

Jedná se o peněžitý prostředek nebo bankovní záruku, kterou je účastník
dražby povinen složit. Výši a termín, do kdy musí být dražební jistota složena,
určí vyhláška o dražbě. V případě, že účastník dražby nevydraží předmět dražby,
je mu dražební jistota bezodkladně vrácena. V případě vydražení je brána jako
první splátka.

DRAŽEBNÍ VĚŘITEL

Osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem k předmětu dražby
včetně soudcovského zástavního práva. Dražebními věřiteli jsou zástavní
věřitelé, věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny omezením převodu
nemovitosti nebo zadržovacím právem, správce daně, správy sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny provádějící veřejné zdravotní pojištění,
jejichž pohledávky se uspokojují v dražbě.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Jedná se vyhlašovací dokument, ve kterém jsou uvedeny potřebné informace pro
konání dražby, a dle které se vyhlašuje konání dražby. Ve vyhlášce je uveden
dražebník, popis dražebního předmětu, termín a místo konání, typ dražby. Dále
nejnižší podání a minimální příhoz, lhůta pro složení dražební jistiny, a
další.

DRAŽEBNÍK

Může být jak fyzická, která je zapsána v živnostenském rejstříku, tak i
právnická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. Dražebníkem může být
také příslušný orgán státní správy.

DRAŽITEL

= účastník dražby

DRUŽSTEVNÍ PODÍL

Družstevní podíl představuje práva a povinnosti každého člena bytového
družstva, která plynou z jeho členství v družstvu, kde jako nejdůležitější je
právo nájmu v družstevním bytu.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je při prodeji nebo
pronájmu nemovitosti prodávajícímu/pronajímateli dána povinnost prokázat
energetickou náročnost budovy nebo jednotky. Pomocí průkazu energetické
náročnosti (PENB).

EXEKUCE

nedobrovolný, vynucený úkon, při kterém dochází k zabavení a následnému
prodeji movitého i nemovitého majetku nebo práv a následnému zpeněžení veřejnou
dražbou.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

rozhodnutí exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce; jedná-li se o
peněžitou pohledávku, provádí se exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze
mzdy a jiných příjmů, zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem
movitých věcí či nemovitostí

EXEKUČNÍ TITUL

rozhodnutí (zpravidla soudu) nebo jiná veřejná listina, které ukládá
dlužníkovi povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky; nutný předpoklad pro
nařízení exekuce.

EXEKUTORSKÝ ZÁPIS

Exekutorský zápis je listina sepsaná soudním exekutorem, která je veřejnou
listinou. Originál se ukládá v kanceláři soudního exekutora pod uzávěrou.
Exekutorské zápisy bývaly dvojího druhu: 1) o osvědčení skutkových dějů a stavu
věcí (jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti soudního exekutora nebo
jestliže se soudní exekutor přesvědčil o stavu věci), 2) o dohodě, kterou se
účastník zavázal splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka
vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolil, aby podle tohoto
zápisu byla nařízena a provedena exekuce, když svou povinnost řádně a včas
nesplní. Od 1. ledna 2013 je možné sepsat již jen první typ, existující
exekutorské zápisy druhého typu jsou však stále jako tzv. exekuční tituly bez
dalšího vykonatelné.

EXKLUZIVITA

výhradní právo, které je podložené smlouvou, že určitou činnost smí provádět
pouze jedna společnost (např. právo realitní kanceláře zprostředkovávat prodej
nemovité věci).

EXKLUZIVNÍ SMLOUVA

Exkluzivní smlouva je smlouva o výhradním zastoupení. To znamená, že
nemovitost nabízí k prodeji jen jedna realitní kancelář a prodávající není
oprávněn pověřit prodejem této nemovitosti další osoby. Ani on sám nesmí
nemovitost nabízet. Oproti tomu u neexkluzivní, tj. nevýhradní, smlouvy může
stejnou nemovitost nabízet k prodeji více zprostředkovatelů i sám majitel
současně.

HOLANDSKÁ AUKCE

Je to zvláštní variace anglické aukce a je také známa jako „otevřená aukce s
klesající cenou“. Jedná se o aukci, při níž je vyvolávací cena nejdříve cíleně
nadhodnocena a poté je postupně snižována, dokud některý z účastníků cenu
neakceptuje a tím si nabízené zboží za tuto cenu nekoupí.

HOMESTAGING

příprava nemovitosti k nafocení a na prohlídku potenciálních kupujících. Byt
nebo dům se upraví a zájemci mohou vidět, jak by se v něm žilo.

HOSPODÁŘSKÝ LES

Les, jehož primární funkcí je produkce dříví. Významná je ovšem i nedřevní
produkce lesa (různé bobuloviny, houby, léčivé rostliny apod.).

HRANICE POZEMKU

Hranice pozemku je čára oddělující pozemky různých správních celků, územně
technických jednotek, vlastníků, uživatelů nebo pozemky různých kultur a
jednotlivé parcely.

HYPOTEČNÍ MAKLÉŘ

Osoba, která provádí poradenství hypotečních úvěrů. Nabízí produkty různých
subjektů.

HYPOTEČNÍ PORADCE

Osoba, která provádí poradenství hypotečních úvěrů. Nabízí produkty jednoho
subjektu.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR (HYPOTÉKA)

Úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti.
Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve
výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od
dlužníka. Hypoteční úvěr může být účelový nebo neúčelový, přičemž účelovým se
rozumí takový hypoteční úvěr, kdy jsou bankou poskytnuté prostředky použity
výhradně za účelem investice do bydlení nebo nemovitosti.

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami
z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek. Hypoteční zástavní listy může
vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna. Pro řádné krytí
hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních
úvěrů nepřevyšující 70% ceny zastavených nemovitostí.

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

Slouží k ověření technického stavu nemovité věci a zjištění její reálné
hodnoty.

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Katastr nemovitostí České republiky lze definovat jako veřejný seznam
obsahující soubor údajů o nemovitých věcech nacházejících se na území České
republiky.

KAUCE

Složení části peněz zajišťujících závazek (peněžní záruka).

KONFISKACE

nucené odnětí majetku ve prospěch státu. Na rozdíl od vyvlastnění označuje
zabavení majetku bez náhrady.

KONFISKÁT

Úředně zabavený, zkonfiskovaný majetek.

KUPNÍ SMLOUVA

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u
nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího,
kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

LESNÍ POZEMEK

Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny
za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší
než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě
rozhodnutí orgánu státní správy lesů.

LICITACE

Dražba, vydražování, přihazování, smlouvání.

LICITÁTOR

Osoba, která moderuje samotný průběh dražby a za pomoci dražebního kladívka,
uděluje příklep vítězi dražby. Podle zákona může být licitátorem pouze fyzická
osoba způsobilá k právním úkonům a fyzicky způsobilá k této činnosti.

LIKVIDNOST

Schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peněžní
prostředky (platební schopnost), schopnost platit závazky, míra schopnosti
plnit závazky.

LTV

LTV čili „Loan To Value“ je poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti
má zásadní vliv na úrokovou sazbu hypotéky. Čím nižší je LTV, tím atraktivnější
úrok můžete získat.

MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ

Stanovená částka, o kterou lze minimálně zvýšit poslední nabídku jiného
účastníka aukce. Pokud je minimální příhoz například 500 Kč, nelze učinit
příklep menší než je tato částka. Nemůžete tedy zvednout částku o 499 a menší.

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Místní příslušnost je pojem, který řeší, na který finanční úřad se přiznáním
k některé dani nebo problémem obracet. Např. místně příslušný ke správě daně,
jejímž předmětem je nemovitost, je správce daně, v jehož obvodu územní
působnosti se nemovitost nachází.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Smlouva, za kterou pronajímatel přenechává za úplatu (částku) nájemci věc,
aby ji ve sjednané době užíval.

NAVRHOVATEL

Osoba či právní subjekt, který za podmínek stanovených zákonem, navrhuje
prodej dražbou.

ODHAD CENY NEMOVITOSTI

Ocenění nemovitosti znalcem, který je buď externím spolupracovníkem, nebo
interním pracovníkem banky. Odhad ceny slouží ke stanovení zástavní hodnoty
nemovitosti.

OHLÁŠENÍ STAVBY

Nahrazuje stavební povolení u jednoduchých staveb (např. stavby pro bydlení
do 150m2 zastavěné plochy s jedním podlažím a nejvýše dvěma nadzemními
podlažími a podkrovím).

ORNÁ PŮDA

Orná půda je zemědělská půda, pozemek, na kterém se pravidelně pěstují
zemědělské plodiny.

OVOCNÝ SAD

Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou,
která je rovnoměrně a souvisle osázena ovocnými stromy o minimální hustotě 100
životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku nebo ovocnými keři o
minimální hustotě 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního
bloku.  Jako ovocné stromy nelze uznat podnože nebo množitelské porosty.
Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související
manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad
a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po
obou stranách ovocného sadu a netvoří součást cesty. Maximální přípustná šíře
meziřadí je u ovocných stromů 12 metrů, u ovocných keřů 5 metrů.

PACHT

Pacht má podobné znaky jako nájem. Jeho účelem je též právo dočasného
užívání cizí věci. Na rozdíl od nájmu je s právem užívat spojeno právo brát
plody a užitky. U pachtu se předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním
věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos.

PACHTÝŘ

Pachtýř je osoba, které se propachtovatel zavazuje přenechat věc k dočasnému
užívání a požívání a ten se smlouvou zavazuje platit za to propachtovateli
pachtovné.

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

vlastnictví, kde je více vlastníků nemovitosti a kde každý z nich má ideální
podíl na nemovitosti.

PODÍLOVÝ FOND

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím.
Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií,
podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu,
je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva.

PRÁVO STAVBY

Právo stavby je věcné právo k věci cizí a umožňuje stavebníkovi na cizím
pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit svou stavbu.

 

Prohlášení vlastníka

Dokument, ve kterém dává vlastník dané nemovitosti na vědomí rozdělení své nemovitosti na jednotky.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (PENB)

Slouží k prokázání energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části a
dělí budovy podle jednotlivých kategorií od A do G.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Právo oprávněné osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi
této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby
ji chtěl prodat, má předkupní právo. Smlouva se musí uzavřít písemně a
předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li
prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i
vůči jeho právnímu nástupci.

PŘÍDATNÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

Jde o situaci, kdy určitá věc náleží společně několika vlastníkům
samostatných věcí, přičemž tato věc slouží společnému účelu tak, že bez ní není
užívání samostatných věcí možné.

PŘÍKLEP

Moment, kdy licitátor stvrdí prodej za danou cenu určitému účastníkovi
dražby.

PŘIMĚŘENÁ NÁHRADA

Přiměřená náhrada je hodnotový ekvivalent, vyjádřený v penězích, umožňující
podle místních podmínek obstarání obdobné věci, jakou představoval podíl
spoluvlastníka, přisouzený ostatním spoluvlastníkům. Musí vyjadřovat cenu, závislou
nejen na konstrukci a vybavení, ale i na poptávce a nabídce v daném místě a
čase. Základem pro stanovení přiměřené náhrady při vypořádání podílového
spoluvlastnictví k nemovitosti je její obecná cena obvyklá v daném místě v době
rozhodování. Za takovou nelze považovat náhradu, vycházející jen z ceny
zjištěné podle předpisu o oceňování nemovitostí.

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

Splacení hypotečního úvěru novým hypotečním úvěrem, v ideálním případě s
lepšími podmínkami. Refinancování hypotéky nejčastěji nabízejí banky, je možné
se ale setkat i s nabídkou nebankovního refinancování.

REVERZNÍ AUKCE

Aukce, při které nabízí více účastníků aukce vůči jednomu zájemci.
Vyhlašovatel aukce má zájem předmět dražby koupit. Účastníci aukce snižováním
nabízené ceny soutěží o vítězství v aukci a tím i o následnou možnost poptávané
zboží či služby dodat.

REZERVAČNÍ SMLOUVA

Prostředek chránící všechny zúčastněné strany. Vážný zájemce uhradí poplatek
výměnou za to, že vlastník a realitní kancelář nebudou danou nemovitost po určenou
dobu nabízet jiným zájemcům.

ROZHRADA

Rozhrada je cokoli, co rozděluje dva pozemky. Může to tedy být plot, zeď,
brázda, mez, potok, stromová alej apod. Rozhrada může být uměle vytvořená nebo
přirozená.

SÍTĚ NA HRANICI POZEMKU

Infrastruktura je přivedena k těsné blízkosti hranice pozemku, tzn. její hlavní vedení prochází v bezprostřední
blízkosti rozhraní, například pod chodníkem nebo příjezdovou cestou.

Inženýrské sítě – (voda, elektřina, plyn, odpady, telekomunikační vedení), sítě dovedeny na pozemek, znamená přivedení přípojky a ukončeno ve vodoměrné šachtě/kanalizační šachtě/sloupku elektro/sloupku plyn atd, maximálně že to je někde v zemi ukončeno záslepkou a vykolíkováno. Na hranici pozemku, mohou být bez přípojek, tzn že sítě vedou podél pozemku (to je lepší varianta než na druhé straně chodníku/silnice), nebo zasíťované pozemky které mají již přivedené přípojky sítí na hranice pozemku. Je důležité zjistit co znamená na hranice pozemku- zda nekončí na protější straně domu, zda jsou vyřízené povolení k přípojkám v opačném případě musíte zpracovat projekt, dostat UR nebo SP a důležité je prověřit kapacitu sítí – mohli by jste např. Zjistit že ČOV v dané obci nestíhá a je kapacitně vyčerpaná a další připojování nebude dřív jak za 3 a víc let po intenzifikaci, nebo že tlaková stanice nestíhá a voda nelze připojit ,dále že obecní vyhláškou je každá přípojka zpoplatněna třeba v řádech desítek tisíc, je nutné zjistit kdo je správcem sítí protože pokud to není obec může po vás správce chtít práce na přípojkách vyhotovit firmami z jejich portfolia a to je cenově samozřejmě někde jinde než kdyby to dělal kamarád.

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

Písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v
dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných
náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné
smlouvy kupní.

SMLOUVA O VÝHRADNÍM PRODEJI

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že předmět určený ve smlouvě nebude v
určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručí
exkluzivitu.

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby
zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje mu
za to zaplatit úplatu (provizi).

SMLUVNÍ POKUTA

Dohodnutá částka ve smlouvě, která se hradí v případě porušení smluvních
podmínek.

SOLVENTNOST

Schopnost platit v dohodnutých lhůtách své závazky. Jinými slovy platební
schopnost.

SPOLUVLASTNICTVÍ

Vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci současně.
Spoluvlastnictví může být určeno ideálně (myšleno podíly), ale také reálně
(spoluvlastník má určenou část, která patří jemu).

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Stavební spoření je účelová forma spoření, jejímž cílem může být jak řešení
bytové situace občanů, tak i výhodné spoření. V současné době představuje jednu
z nejvýhodnějších a nejefektivnějších produktů na našem trhu.

STAVEBNÍ SPOŘITELNA

Banka, které byla udělena bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o
bankách, povolující pouze výkon činností, kterými jsou stavební spoření a další
činnosti upravené zákonem o stavebním spoření.

TICHÁ AUKCE

Aukce, kde účastník napíše svou nabídku za dražený předmět na papír. V
případě, že je papír s nabídkami veřejný, účastníci zvyšují své nabídky v
závislosti na ostatních nabídkách.

TRAVNÍ POROST

Travním porostem je zemědělská půda, na které se nachází stálá pastvina,
popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k
technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem
obnovy travního porostu.

TRŽNÍ CENA

Cena odpovídající ceně při prodeji stejné nebo podobné věc k určitému datu.

ÚČASTNÍK DRAŽBY

Osoba, která se rozhodla účastnit se dražby a splňuje podmínky stanovené
zákonem.

VARIABILNÍ HYPOTÉKA

Hypotéka s pohyblivou úrokovou sazbou. Variabilní hypotéka se od klasické
hypotéky odlišuje metodou úročení, respektive nastavením úrokové sazby. Úroková
sazba je závislá na sazbách, které vyhlašuje Česká národní banka a mění se
podle momentální situace na finančním trhu. Úroková sazba u variabilní hypotéky
tedy není zafixovaná, ale může se měnit každý měsíc, a to směrem nahoru i
dolů.  Pro běžného klienta je velmi těžké předvídat dění na finančním
trhu, a možná i proto je tento typ hypotéky na sjednáván spíše sporadicky.

VĚCNÉ BŘEMENO

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinen něco strpět nebo
se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit
doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).

VLASTNICTVÍ

Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité
individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí. Řidčeji se slovo
vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění. Vlastnické právo je
nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem.

VODNÍ PLOCHA

Vodní plocha je označení soustavné vodní pokrývky na povrchu tělesa, která
je z pohledu průtoku poměrně statickým tělesem. Je to pozemek, na němž je
koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.

VYDRAŽITEL

Osoba, která podala nejvyšší cenovou nabídku a stala se tak vítězem dražby
či aukce.

VYVLASTNĚNÍ

Vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do vlastnického práva, které je možné
učinit pouze při naplnění přesně stanovených zákonných podmínek. Legislativně
jej vymezují především zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě a stavební zákon.

VYVOLÁNÍ PŘEDMĚTU

Licitátorem přednesené prohlášení o předmětu dražby, jeho stručný popis,
uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva
dražitelům k podávání nabídek.

VYVOLÁVACÍ CENA

Výchozí cena draženého předmětu. Vyvolávací cena by měla vždy korespondovat
s tržní cenou.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ

Zastavěná plocha a nádvoří je jedním z druhů pozemku dle katastrálního
zákona. Pouze pozemek druhu zastavená plocha a nádvoří může být evidován jako
stavební parcela. Konkrétněji se jedná o pozemky, na nichž jsou budovy včetně
nádvoří, společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo.

ZÁSTAVNÍ PRÁVO
Cílem je zabezpečení dluhu a jeho příslušenství pro případ, že by dlužník svou
splatnou pohledávku nedokázal řádně splácet.