fbpx
Kalkulačka s propiskou

Rada uznala zvláštní opatření ke snížení cen energie

Členské státy EU přijaly 6. 10. 2022 nařízení Rady o intervenci v mimořádné situaci. Jejich cíl je řešit vysoké ceny energie.

Společná opatření ke snížení poptávky po elektřině a k výběru nadměrných příjmů odvětví energetiky a jejich přerozdělování domácnostem a malým a středním podnikům jsou zaváděna tímto nařízením. „EU dnes učinila významný krok k omezení vysokých cen energie pro občany a podniky – a rozhodně ne poslední. Ministři energetiky zemí EU jsou odhodláni pracovat na dalších opatřeních, která hodlá navrhnout Komise. Je třeba řešit hlavní příčiny současné krize a rovněž pomoci průmyslu EU. Předsednictví je připraveno neúnavně usilovat o nalezení všech možných řešení,“ dodává Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu České republiky.

Přijetí nařízení písemným postupem navazuje na politickou dohodu. 30. září 2022 ji dosáhli ministři energetiky zemí EU na mimořádném zasedání Rady pro energetiku.

Pokles poptávky po elektřině

V nařízení Rady je určen dobrovolný cíl o celkovém poklesu hrubé spotřeby elektřiny o 10 % a závazný cíl o snížení 5 % spotřeby elektřiny v době špičky. Členské státy pro období od 1. prosince 2022 do 31. března 2023 určí 10 % hodin špičky, během nichž sníží poptávku. Členské státy si budou moci u obou cílů zvolit příhodná opatření ke snížení spotřeby v tomto období.

Strop pro tržní příjmy v inframarginálních technologiích

Rada se shodla, že tržní příjmy pro výrobce elektřiny, včetně zprostředkovatelů, kteří k výrobě elektřiny používají tzv. inframarginální technologie, jako jsou obnovitelné zdroje energie, jaderná energie a hnědé uhlí, budou zastropovány na částce 180 EUR/MWh. Tito provozovatelé dosáhli v posledních měsících nečekaně vysokých finančních zisků, aniž by se jim zvýšily provozní náklady. Důvodem je to, že uhlí a zemní plyn se používají jako marginální zdroje pro stanovení ceny, které v současné době zvyšují konečnou cenu elektřiny.

Hranice stropu je nastavena tak, aby si udržela ziskovost provozovatelů a nebránila investicím do energie z obnovitelných zdrojů.

Členské státy se dohodly, že si samy zvolí opatření, která budou používat k výběru nadměrných příjmů a jejich přesměrování k podpoře a ochraně konečných odběratelů elektřiny. Zavedly určité možnosti flexibility, aby se zohlednila jejich vnitrostátní situace a opatření zavedená na vnitrostátní úrovni. Patří k nim také možnost stanovit vyšší strop příjmů, využít opatření, která dále omezují tržní příjmy, rozlišovat mezi technologiemi a uplatňovat limity na tržní příjmy jiných subjektů, včetně obchodníků.

V případech čisté závislosti členského státu na dovozu rovné 100 % či ještě vyšší se uzavře do 1. prosince 2022 s vyvážejícím členským státem dohoda o odpovídajícím rozdělení nadměrných příjmů.

Solidární odvod pro odvětví fosilních paliv

V nařízení Rady se stanoví dočasný povinný solidární příspěvek ze zisků podniků působících v odvětví ropy, zemního plynu, uhlí a rafinérií. Tento solidární příspěvek se vypočítá ze zdanitelných zisků podle vnitrostátních daňových předpisů za zdaňovací rok, počínaje rokem 2022 nebo 2023, které ve srovnání s průměrnými ročními zdanitelnými zisky od roku 2018 představují 20% nárůst. Solidární příspěvek se bude uplatňovat vedle běžných daní a odvodů platných v členských státech.

Členské státy mohou zachovat vnitrostátní opatření, která jsou rovnocenná solidárnímu odvodu, pokud jsou slučitelná s cíli nařízení a přinášejí alespoň srovnatelné výnosy.

Maloobchodní opatření pro malé a střední podniky

Dohoda Rady pro členské státy o dočasném stanovování ceny za dodávky elektřiny malým a středním podnikům podporuje podniky, které se potýkají s vysokými cenami energie. Členské státy se rovněž shodly, že mohou výjimečně a dočasně stanovovat ceny za dodávky elektřiny, které jsou nižší než náklady.

Období platnosti

Tato opatření jsou dočasná a mimořádná. Budou se uplatňovat se od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2023. Záměr týkající se snížení spotřeby energie bude platit do 31. března 2023. Povinný strop pro tržní příjmy platí do 30. června 2023.

Zvláštní výjimky mají Kypr a Malta.

Realitní makléř Jičín